Nichelino (TO)

2007/2008 - Nichelino (TO) Via Nino Costa n. 7-9-11

N. 24 alloggi + box

14 giugno 2010