Vinovo (TO)

1985/1986 - Vinovo (TO) Via Stupinigi

18 giugno 2010